p0int3r

689th place

322 points


Awards


Hint 244

hints

Hint for 牛年大吉

-1


Hint 243

hints

Hint for 十八般兵器

-1


Hint 255

hints

Hint for 十八般兵器

-1


Hint 256

hints

Hint for 十八般兵器

-1


Solves

Challenge Category Value Time
PWN签到题 PWN 1
pwn02 PWN 3
密码学签到 CRYPTO 1
pwn05 PWN 1
签到 100
问卷调查 大吉大利杯 100
牛年大吉 MISC.大吉大利杯 100
源码泄露 VIP题目限免 10
萌新_密码2 萌新 3
萌新_密码1 萌新 3
萌新 密码3 萌新 3
杂项1 萌新 1