✿ﻬஐcSﻬ✿Tranquility✿ﻬஐcSﻬ✿

330th place

2900 points


Awards


Solves

Challenge Category Value Time
PWN签到题 PWN 1
pwn02 PWN 3
pwn03 PWN 5
pwn04 PWN 10
01栈溢出之ret2text PWN 1
pwn05 PWN 1
pwn06 PWN 1
web签到题 WEB 1
web2 WEB 3
web3 WEB 3
web4 WEB 3
web5 WEB 3
web6 WEB 3
web7 WEB 3
web1 WEB入门.信息搜集 10
web2 WEB入门.信息搜集 10
web3 WEB入门.信息搜集 10
web4 WEB入门.信息搜集 10
web5 WEB入门.信息搜集 10
web6 WEB入门.信息搜集 10
web7 WEB入门.信息搜集 10
web8 WEB入门.信息搜集 10
web9 WEB入门.信息搜集 10
web10 WEB入门.信息搜集 10
web11 WEB入门.信息搜集 10
web12 WEB入门.信息搜集 10
web13 WEB入门.信息搜集 10
web14 WEB入门.信息搜集 10
web15 WEB入门.信息搜集 10
web16 WEB入门.信息搜集 10
web17 WEB入门.信息搜集 10
web18 WEB入门.信息搜集 10
web19 WEB入门.信息搜集 10
web20 WEB入门.信息搜集 10
web29 WEB入门.命令执行 10
web30 WEB入门.命令执行 10
web31 WEB入门.命令执行 10
web32 WEB入门.命令执行 10
web33 WEB入门.命令执行 10
web34 WEB入门.命令执行 10
web35 WEB入门.命令执行 10
web36 WEB入门.命令执行 10
web37 WEB入门.命令执行 10
web38 WEB入门.命令执行 10
web39 WEB入门.命令执行 10
web40 WEB入门.命令执行 10
web42 WEB入门.命令执行 10
web43 WEB入门.命令执行 10
web44 WEB入门.命令执行 10
web45 WEB入门.命令执行 10
web46 WEB入门.命令执行 10
web47 WEB入门.命令执行 10
web48 WEB入门.命令执行 10
web49 WEB入门.命令执行 10
web50 WEB入门.命令执行 10
web51 WEB入门.命令执行 10
web52 WEB入门.命令执行 10
web53 WEB入门.命令执行 10
web54 WEB入门.命令执行 10
web58 WEB入门.命令执行 10
web59 WEB入门.命令执行 10
源码泄露 VIP题目限免 10
前台JS绕过 VIP题目限免 10
协议头信息泄露 VIP题目限免 10
robots后台泄露 VIP题目限免 10
phps源码泄露 VIP题目限免 10
密码学签到 CRYPTO 1
web78 WEB入门.文件包含 10
逆向签到题 REVERSE 1
re2 REVERSE 30
数学不及格 REVERSE.萌新赛 100
flag白给 REVERSE.萌新赛 100
re2_归心 REVERSE.月饼杯 100
web89 WEB入门.php特性 10
web90 WEB入门.php特性 10
问卷调查 大吉大利杯 100
Matara Okina REVERSE.大吉大利杯 100
请问大吉杯的签到是在这里签吗 MISC.大吉大利杯 100
web171 WEB入门.sql注入 10
web172 WEB入门.sql注入 10
web173 WEB入门.sql注入 10
web174 WEB入门.sql注入 10
web79 WEB入门.文件包含 10
web80 WEB入门.文件包含 10
web81 WEB入门.文件包含 10
萌新_密码1 萌新 3
萌新_密码2 萌新 3
萌新 密码3 萌新 3
web91 WEB入门.php特性 10
web92 WEB入门.php特性 10
web93 WEB入门.php特性 10
web94 WEB入门.php特性 10
web95 WEB入门.php特性 10
web96 WEB入门.php特性 10
web97 WEB入门.php特性 10
web98 WEB入门.php特性 10
web99 WEB入门.php特性 10
web103 WEB入门.php特性 10
web151 WEB入门.文件上传 10
web152 WEB入门.文件上传 10
veryphp WEB.大吉大利杯 100
pwn07 PWN 1
pwn10 PWN 30
Ez_Mysqli WEB.渔人杯 100
WEB.渔人杯 100
神仙姐姐 WEB.渔人杯 10
我跟你拼了 MISC.渔人杯 100
简单二维码 MISC.渔人杯 100
萌新 隐写4 萌新 2
萌新 密码#4 萌新 2
萌新 隐写3 萌新 1
杂项1 萌新 1
crypto2 CRYPTO 1
crypto3 CRYPTO 1
crypto4 CRYPTO 1
crypto5 CRYPTO 1
babystack PWN.BJDCTF2020 100
router PWN.BJDCTF2020 100
签到_观己 WEB.WEB AK赛 100
web1_观字 WEB.WEB AK赛 100
签到题 WEB.萌新赛 20
假赛生 WEB.萌新赛 10
1024_WEB签到 WEB.1024杯 100
crypto0 CRYPTO 1
crypto12 CRYPTO 2
源码压缩包泄露 VIP题目限免 10
版本控制泄露源码 VIP题目限免 10
版本控制泄露源码2 VIP题目限免 10
vim临时文件泄露 VIP题目限免 10
cookie泄露 VIP题目限免 10
域名txt记录泄露 VIP题目限免 10
敏感信息公布 VIP题目限免 10
js敏感信息泄露 VIP题目限免 10
密码逻辑脆弱 VIP题目限免 10
内部技术文档泄露 VIP题目限免 10
编辑器配置不当 VIP题目限免 10
web21 萌新 1
web254 WEB入门.反序列化 10
web63 WEB入门.命令执行 10
web71 WEB入门.命令执行 10
crypto10 CRYPTO 2
crypto6 CRYPTO 1
crypto7 CRYPTO 1
crypto8 CRYPTO 1
crypto9 CRYPTO 2
crypto11 CRYPTO 2
web17 WEB入门.信息搜集 10
web41 WEB入门.命令执行 10
红包题第七弹 WEB 50
web175 WEB入门.sql注入 10
web176 WEB入门.sql注入 10
web177 WEB入门.sql注入 10
web178 WEB入门.sql注入 10
web179 WEB入门.sql注入 10
web180 WEB入门.sql注入 10
web181 WEB入门.sql注入 10
web182 WEB入门.sql注入 10
web183 WEB入门.sql注入 10
web255 WEB入门.反序列化 10
web256 WEB入门.反序列化 10
web257 WEB入门.反序列化 10
web361 WEB入门.SSTI 10
web334 WEB入门.nodejs 10
web335 WEB入门.nodejs 10
web336 WEB入门.nodejs 10
web337 WEB入门.nodejs 10
web8 WEB 4